9706 Mag. Andreas Laurentii Björnram

Biskop Ärkebiskop. Blev högst 71 år.

Far: 19412 Lars "Björnram" Olofsson (~1490 - ~1572)
Mor: 19413 Anna Andersdotter Grubb (1502 - 1559)

Född: 1520 
Utbildad: omkring 1556-06 Rostocks universitet, Tyskland Inskrevs som student 1556.

Studerade sedan vid andra utländska högskolor och blef magister.

Skrivelse till konungen: omkring 1561 I en odat. skrifvelse, sannolikt från 1561, tackar han kon. Erik »för det gäld uthi Norlanden Uma benempt, som K. Mjt migh gunsteligen för någon tid sedan confererade», och begär halfparten af prästspanmålstionden, »att jag thermed kunde komma migh något före medh bohagh och begynne hushold», enär prästebordet, sedan det lades under afvelsgården, är mer och mer förblottat (RA).

K. M:t beviljade honom 1561 1½ läst korn och af fogden Nils Olsson mottog han 15 okt. 1562 det välförsedda prästeinventariet.

: mellan 1561 och 1571 
Brev från konungen: 1566-06-12 Af kon. Erik XIV:s bref 12 juni 1566 till fogden Lasse Joensson framgår, att Umeå afvelsgård icke bar sig, och khde Anders samt länsman Östen Andersson aflämnade 13 dec. s. å. häröfver en redovisning. Vid gårdens nedläggande år 1567 återfingo kontraktets öfriga prästgårdar de persedlar, som de vid dess upprättande sammanskjutit. Kykoherdarna Anders i Umeå och Anders i Skellefteå anmälde vid samma tid klagomål öfver, att de en lång tid icke fått någon tionde af de kungliga laxfiskena. Häröfver uttalar konungen i bref af 29 juni 1567 sin förvåning och befaller fogden att rätta sig efter instruktionen och ej förhålla dem sådan tionde. Den årliga prästetaxan från Umeå var f. ö. rätt dryg, 4 t:r smör, 2 t:r lax och 2 skeppund gäddor, och herr Anders' kontribution till Älfsborgs lösen 1571 belöpte sig till 1½ stycke guld, 22½ lod silfver samt i penningar 72 mk 5 öre 15 pgr, utgörande 1/10 af värdet af hans lösegendom, som omfattade: guld 15 st., silfver 225 lod, reda penningar 208 mk, koppar 10½ pd, mässing 1½ pd 5 mk, tenn 6 pd, gilla oxar 2, stutar 25, kor 11, getter 15, svin 7, hästar 4, värderade till 60 mk. Af kon. Johan III utn. till khde i Gefle pastorat, erhöll herr Anders 18 juni 1571 till hjälp och underhåll 5 pundläster spanmål af tionden, som föll i Ockelbo och Hamrånge socknar i Gästrikland samt Forsa s:n i Hälsingland. Såsom landsprost i Gästrikland bevistade han Upsala provinsialmöte 1572 och undertecknade dess beslut 22 aug. Allmänna meningen var, att han för herregunst och stora prebendens skull antog kon. Johans liturgi och därigenom kom i åtnjutande af konungens särskilda förtroende. Måhända är omdömet för hårdt. Visst är, att han sökte gendrifva de protester mot liturgien, som utgingo från Upsalateologerna och bragte en del af dem i fängelse.
Biskop: 1576-08-02 Växjö (G) Kgl. förordnande att sköta det lediga biskopsämbetet i Växjö.

Säges ha varit den förste präst i riket, som höll mässan enligt liturgin (sacra more liturgica), hvilket skall ha skett på riksmötet i Sthm 1577.

Sommartiden s. å. blef han ordin. innehafvare af Vexiö biskopsstol.

Adlad: omkring 1583-09-08 Vid samma tid lär han af kon. Johan fått (förnyelse på) sitt adelskap och upptog som vapenmärke i sitt sigill 3 björnramar efter att tidigare däri fört en bild af kopparormen på korset.

Not: Felaktigt "förnyelse" då hans far ej var adlad.

Ärkebiskop: 1583-09-08 Uppsala 
Död: 1591-01-01 
Begravd: Uppsala domkyrka 


Familj med 9707 Anna Michaelsdotter

Barn:
4853 Anna Andersson Björnram (1563 - ~1603)


Noteringar
Växte förmodligen upp på Backa här i socknen belägna fogdegård.

Tr.: Protestatio et ingenua confessio de ordinantiæ ecclesiasticæ et liturgiæ subscriptione (ref. i Laur. Raymundi Historia liturgica, utg. af A. A. von Stiernman, Sthm 1745). - Ad maledicum cujusdam Momi scriptum responsio Andreæ Laurentii Upsaliensis (refererad i Abr. And. Angerm. Historia liturgica, Hamb. 1588, pag. L 5 r).

[Litt.: N. Ahnlund, Sv. biogr. lexikon IV, s. 661. - J. A. Hammargren, Om den
liturgiska striden under konung Johan III. Ups. 1898.]
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5
(Oregistrerad programkopia)